Προγραμμα Ασφαλισης Νομικης Προστασιας Λογιστη - Φοροτεχνικου

Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο: 89€ (για φυσικό πρόσωπο)

Ετήσιο μικτό ασφάλιστρο: 230€ (για νομικό πρόσωπο)

Ασφαλιστικό Ποσό ανά περίπτωση: 22.000€

  • Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια λόγω εξ αμελείας παράβασης ποινικών διατάξεων
  • Διεκδίκηση αξιώσεων σύμφωνα με διατάξεις νόμων περί αστικής ευθύνης
  • Προάσπιση έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητα του λογιστή – φοροτεχνικού
  • Προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει με συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης τον λογιστή – φοροτεχνικό
  • Διαφορές από σχέσεις μισθώσεως
  • Απόκρουση αγωγής σε βάρος του λογιστή – φοροτεχνικού που αφορά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
  • Πρόσθετη Παροχή (χωρίς χρέωση)
  • Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν την Ασφαλισμένη Επιχείρηση.