Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση ενημέρωσης ή / και συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου και τον διακριτικό τίτλο insuranceAXD η οποία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη Έβρου Λ. Δημοκρατίας 282 με ΑΦΜ 077060256 της ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης τηλ 2551023655 και email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ως υπεύθυνα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας αυτών σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (εφεξής «ΓΚΠΔ) και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία. Αντίγραφο της παρούσας δήλωσης χορηγείται στο υποκείμενο ενώ, επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου βρίσκονται αναρτημένες και στον ιστότοπο αυτού στη διεύθυνση www.insuranceAXD.gr

 1. Πηγές συλλογής & Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

1.1 Τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου συλλέγουν τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου προσωπικών δεδομένων, μέσω των υπαλλήλων του ή συνεργαζόμενων με αυτόν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

α. Δεδομένα Ταυτοποίησης

Πχ όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, ΑΦΜ

β. Δεδομένα Επικοινωνίας

Πχ διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, φαξ

γ. Δεδομένα Πληρωμής

Πχ τραπεζικοί λογαριασμοί, χρεωστικές / πιστωτικές και λοιπές τραπεζικές κάρτες

δ. Δεδομένα Ασφάλισης
*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα απαραίτητα για διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης (πχ [κατά περίπτωση] είδος ζημιάς, έγγραφα απαραίτητα για τον έλεγχο κάλυψης, λοιπά σχετικά έγγραφα αναγγελλόμενης ζημιάς)

ε. Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό)

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ απαραίτητα για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κάλυψης, ή/ και τον διακανονισμό και την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης (πχ δεδομένα υγείας σε περίπτωση βλάβης σώματος ή υγείας, δεδομένα ποινικών αδικημάτων ή/ και καταδικών)

στ. Δεδομένα αφορώντα ποινικές καταδίκες και αδικήματα

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα του άρθρου 10 του ΓΚΠΔ απαραίτητα για τη διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κάλυψης, ή/ και τον διακανονισμό και την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης

στ. Δεδομένα διακανονισμού

*υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο εκτέλεσης της ασφαλιστικής σύμβασης

Δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής [κατά περίπτωση] αποζημίωσης/ ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν.

 • Όταν το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων ενεργεί υπό την ιδιότητα του νόμιμου προσώπου που αιτείται ασφάλιση, τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου συλλέγουν μόνον την ακόλουθη κατηγορία προσωπικών δεδομένων του νόμιμου εκπροσώπου, μέσω των υπαλλήλων του, ή των συνεργαζόμενων με αυτόν ασφαλιστικών διαμεσολαβητών:

Δεδομένα Ταυτοποίησης

Πχ όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό ταυτότητας / διαβατηρίου, ΑΦΜ

 1. Σκοποί επεξεργασίας

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι οι εξής:

Α. Η ενημέρωση των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου για την πρόθεση του αιτούντος (υποκειμένου των δεδομένων) για την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης,

Β. η παροχή στο υποκείμενο των δεδομένων υπομνήσεων και οδηγιών και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν την κατάρτιση της σύμβασης ασφάλισης, όπως αυτά περιέχονται στην αίτηση ασφάλισης.

Γ. η έρευνα που δύναται να πραγματοποιήσουν τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου σε σχέση με άλλες, παρελθούσες ή μελλοντικές, αιτήσεις ασφάλισης του υποκείμενου,

Δ. η σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου ασφαλιστικής κάλυψης, του τυχόν διακανονισμού της ασφαλιστικής περίπτωσης, τις καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος), της καταβολής ασφαλιστικών αποζημιώσεων, της διενέργειας άλλων τυχών πληρωμών προς τους ασφαλισμένους ή δικαιούχους του ασφαλίσματος, τα αντασφάλισης, της επικοινωνίας και ενημέρωσης του υποκειμένου, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης,

Ε. η συμμόρφωση των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της πρόληψης και διερεύνησης της ασφαλιστικής εξαπάτησης, εγκλημάτων (καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απάτης), της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις και απόκρισης σε αιτήματα δημοσίων αρχών (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται εκτός της χώρας διαμονής του υποκειμένου),

Στ. η ανάλυση και διαχείριση άλλων επιρρηματικών κινδύνων, η διαχείριση παραπόνων και σχολίων, στο πλαίσιο συμμόρφωσης των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου με νόμιμη υποχρέωση, καθώς και η έρευνα ικανοποίησης πελατών,

Ζ. η θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου, η διαχείριση των επιχειρηματικών λειτουργιών των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου και των υποδομών του IT, σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η λειτουργία των συστημάτων ΙΤ, η φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση αρχείων και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων του γραφείου.

Η. η εμπορική προώθηση των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου, η οποία θα μπορεί να αποστέλλει sms, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να καλέι το υποκείμενο των δεδομένων (εφόσον παράσχει τη συγκατάθεση του) τηλεφωνικός για να τον ενημερώσει για νέα ασφαλιστικά προγράμματα, προσφορές και συνεργασία με άλλες ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν άλλους κινδύνους.

Επισημαίνεται ρητά ότι το υποκείμενο δικαιούται να μην παράσχει τη συγκατάθεση του για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας (εμπορική προώθηση), ανεξάρτητα από την τυχών παροχή συγκατάθεσης για οποιουσδήποτε άλλους από τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

Η παροχή προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου είναι απαραίτητη για τη σύναψη και εν συνεχεία εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης. Το υποκείμενο δεν έχει υποχρέωση να τα παράσχει, ενημερώνεται ωστόσο ότι η μη παροχή προσωπικών δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση, αντίστοιχα, της σύμβασης, μπορεί να σημαίνει ότι δε μπορεί να συναφθεί η σύμβαση ή να εκτελεστεί σε κάποια από τις πτυχές της (πχ αποζημίωση).

 1. Νομική βάση επεξεργασίας

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι νομικές βάσεις επί των οποίων πραγματοποιείτε η επεξεργασία των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, οι εξής:

 • Άρθρο 6 Παρ.1 α ΓΚΠΔ, δηλαδή η συναίνεση του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν και εφόσον το υποκείμενο την παράσχει εγγράφως,
 • Άρθρο 6 Παρ.1 β του ΓΚΠΔ, αφού η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης, της οποίας ο ασφαλισμένος ως υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος,
 • Άρθρο 6 Παρ.1 στ του ΓΚΠΔ, δηλαδή η εξυπηρέτηση των σκοπών των εννόμων συμφερόντων των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου για την αποτελεσματική λειτουργία τους, όπως τα έννομα αυτά συμφέροντα περιγράφονται στους σκοπούς παραπάνω στη παράγραφο 2 Γ,Ε,ΣΤ και Ζ.

Ειδικά για την περίπτωση των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα») που ανωτέρω περιγράφονται, το υποκείμενο των δεδομένων ασφάλισης παρέχει με την υπογραφή της παρούσας τη ρητή συγκατάθεση του, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 α ΓΚΠΔ, για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τους αναφερόμενους παραπάνω σκοπούς.

 1. Διαβίβαση & Κατηγορίες Αποδεκτών

Τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου μπορούν να διαβιβάσουν τα δεδομένα σε άλλους οργανισμούς όπου έχουν σύμβαση αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης έπειτα από την υποβολή νόμιμου αιτήματος, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ / ΕΦΚΑ) και στο δημόσιο καθώς και σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία. Επιπλέον, θα διαβιβάσει τα δεδομένα στους συνεργαζόμενους με τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, πραγματογνώμονες. Γίνεται μνεία ότι η σχετική διαβίβαση σε δημόσιους φορείς αποτελεί νομική υποχρέωση των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου κατ’ άρθρο 6 Παρ. 2 γ του ΓΚΠΔ.

 1. Δικαιώματα υποκειμένου

5.1 Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου (ως υπεύθυνο επεξεργασίας) για:

 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν,
 • Διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που το αφορούν ή για συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δεδομένων,
 • Να ζητήσει τη διαγραφή δεδομένων που το αφορούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν,
 • Να ζητήσει το περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
 • φοριτότητα των δεδομένων του (πχ και απ’ ευθείας σε άλλη ασφαλιστική εταιρία).
  • Δικαίωμα εναντίωσης

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανα πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 Παρ.1 στοιχείο ε ή στ του ΓΚΠΔ, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Σε τέτοια περίπτωση τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου ως υπεύθυνα επεξεργασίας δεν υποβάλουν πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν καταδείξουν επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο αυτών δικαιούται να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απ’ ευθείας εμπορική προώθηση. Σε τέτοια περίπτωση τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου ως υπεύθυνα επεξεργασίας δεν υποβάλλουν πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Ο ασφαλισμένος / λήπτης ασφάλισης / δικαιούχος του ασφαλίσματος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο ενημερώνεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης ως προς την επεξεργασία δεδομένων που είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης και για την οποία, επιπλέον, είναι αναγκαία η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου, μπορεί να σημαίνει ότι δε μπορεί να εκτελεστεί η σύμβαση σε κάποια από τις πτυχές της.

Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή από το υποκείμενο, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου, τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται ακριβώς παρακάτω.

 1. Επικοινωνία υποκειμένου με Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου

Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή εάν επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα του ή να λάβει αντίγραφο της τελευταίας έκδοσης της Ενημέρωσης των Ασφαλιστικών Γραφείων Νασσίμ Σύριου, το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του γραφείου τον κύριο Νασσίμ Σύριο χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • Μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Μέσω ταχυδρομείου Λ. Δημοκρατίας 282 ΤΚ68132 Αλεξανδρούπολη, υπόψιν Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας στην Ελληνική Εποπτική Αρχή «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (www.dpa.gr).

 1. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης, σύμφωνα με την Πολιτική Διατήρησης και Καταστροφής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του γραφείου. Εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη, πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας, και μέχρι την περαίωση της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.


Ο / Η κάτωθι υπογράφων/ουσα _____________________________ δηλώνω υπευθύνως ότι έχω ενημερωθεί για το πλαίσιο που διέπει την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου.

Ημερομηνία _____/______/______

Ονοματεπώνυμο __________________________

Υπογραφή __________________________

*Το πεδίο αυτό δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων.


*Ο / Η κάτωθι υπογράφων/ ουσα ____________________________ δηλώνω υπευθύνως ότι έχω ενημερωθεί ρητά ότι τα Ασφαλιστικά Γραφεία Νασσίμ Σύριου θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μου για την εμπορική προώθηση προϊόντων του ή για σκοπούς έρευνας με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους του και:

Συναινώ                      □                      ή ΔΕΝ συναινώ □ σε αυτή.

Ημερομηνία _____/______/______

Ονοματεπώνυμο __________________________                                                                                       Υπογραφή __________________________

*Το πεδίο αυτό δεν απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων.

Ημερομηνία _____/______/______

Ονοματεπώνυμο __________________________                                                                                       Υπογραφή __________________________