Πρόκειται για το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, γνωστό με την αγγλική ονομασία Solvency II που ρυθμίζει από 1.1.2016 τη χρηματοοικονομική λειτουργία των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ενιαίο Οικονομικό Χώρο. Στόχος της Φερεγγυότητας ΙΙ είναι η ενδυνάμωση της προστασίας των ασφαλισμένων, θέτοντας ένα ευρύτατο πλέγμα ποιοτικών και ποσοτικών απαιτήσεων οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της θωράκισής τους έναντι κάθε είδους κινδύνων στους οποίους αυτές εκτίθενται και όχι μόνο του ασφαλιστικού, όπως ίσχυε στο προηγούμενο καθεστώς.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η Φερεγγυότητα ΙΙ επιβάλλει νέους αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, εισάγει πλαίσιο διαφάνειας και δημοσιοποίησης στοιχείων της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής κατάστασης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με αποδέκτες επόπτη αλλά και ευρύτερο κοινό.

Η οδηγία 2009/138/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ν. 4364/2016 (ΦΕΚ τ.Α’-13/5.2.2016).

Οι εταιρίες που εκπροσωπεί το γραφείο μας ήταν οι πρώτες που εντάχθηκαν στις αυστηρές απαιτήσεις του SOLVENCYII με αποτέλεσμα να αποπνέουν σιγουριά για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στις επίσημες ιστοσελίδες αυτών, αλλά και στην εποπτική αρχή την Τράπεζα της Ελλάδος.