Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καθιερώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από τα μέσα του 2000. Στην έναρξή του αφορούσε μόνο την αποζημίωση ατυχήματος με υλικές ζημιές. Από 1ης Σεπτεμβρίου 2005 καλύπτει πλέον και ατυχήματα με μικρές σωματικές βλάβες.

H Συμφωνία Φιλικού Διακανονισμού εφαρμόζει το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (ΣΑΠ) σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα η ασφαλιστική εταιρεία του αναίτιου οδηγού μπορεί να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία του ασφαλιζόμενου στόλου αυτοκινήτων οχημάτων. Η εταιρεία ERGO είναι μία από τις εταιρείες που μετέχουν στο σύστημα.

Αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού αποτελούν οι Πίνακες Υπαιτιότητας. Στους πίνακες υπαιτιότητας παρουσιάζονται συμφωνημένες περιπτώσεις ατυχημάτων που, όταν συμβούν, οδηγούν με απόλυτη ασφάλεια στο συμπέρασμα για το ποιος από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς ευθύνεται για το ατύχημα εξ ολοκλήρου ή έστω κατά 50%.

Διευκρινίζεται ότι αυτή η Συμφωνία Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ των εταιριών δεσμεύει αυτές και μόνον αυτές. Εάν ο αναίτιος πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, δικαιούται να διεκδικήσει την αποζημίωσή του από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαίτιου, κατά τον έως σήμερα εφαρμοζόμενο τρόπο (κατά το κοινό δηλαδή δίκαιο).

Λίστα μελών του Φιλικού Διακανονισμού 
Κείμενο Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού

Πότε εφαρμόζεται ο Φιλικός Διακανονισμός

Μόνο σε ατυχήματα που συμβαίνουν εντός Ελλάδος και εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

  • Το τροχαίο ατύχημα έχει αποκλειστικά και μόνο υλικές ζημιές μέχρι 6.500 € ή σωματικές βλάβες μέχρι 12.000 € ανά ζημιωθέν πρόσωπο και μέχρι 30.000 € ανά συμβάν.
  • Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
  • Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.

Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.

Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάσθηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού

Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη και την καταβολή της αποζημίωσης.

Τι υλικές ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

  • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
  • Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δίκυκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
  • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

Τι σωματικές βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

  • Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος
  • Απώλεια εισοδήματος
  • Ηθική βλάβη

Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Μητρώο μελών άμεσου διακανονισμού ζημιών από τροχαίο ατύχημα (Σ.Α.Π.) έτους 2016

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ

ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α

ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.

GENERALI HELLAS A.A.E.

ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ

INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.

PRIME INSURANCE LTD

AIG EUROPE LIMITED

Hellas Direct INSURANCE LTD

Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ

ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.

EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ

ERGO Α.Α.Ε. Ζ.

PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.